Aktuálně: 5 297 inzerátů170 987 diskuzních příspěvků17 690 uživatelů

Podmínky užití

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky užití (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem webu Ing. Lubomírem Pokorným, bytem Vranín 66, 67544 Lesonice, IČO 7442453, neplátcem DPH (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://www.chovzvirat.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuze, pravidla inzerce a pravidla chatu, které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky včetně příloh tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
 3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) nebo u vloženého inzerátu. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.4 obchodních podmínek.
 4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ nebo vyplněním údajů ve formuláři pro vložení inzerátu a kliknutím na tlačítko „Přidat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely podmínek užití považovány za správné.
 2. V návaznosti na doručení objednávky, učiněné prostřednictvím registračního formuláře poskytovateli, provede poskytovatel přihlášení uživatele do jeho uživatelského účtu a v návaznosti na doručení objednávky učiněné prostřednictvím vložení inzerátu bude tento inzerát zveřejněn na webové stránce (dále společně jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a vkládat a odstraňovat inzertní, diskusní a jiné příspěvky (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).
 3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
 5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. Podmínky služby

 1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat inzertní, diskusní a jiné příspěvky, vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).
 2. Veškeré rady, doporučení a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto rad, doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.
 3. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 4. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené uživatelem v rámci služby nemusí být poskytovatelem zálohovány. Uživatel souhlasí s tím, že informace uložené uživatelem v rámci služby mohou být poskytovatelem porušeny či jinak znehodnoceny.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.
 6. Zobrazení informací ukládaných uživatelem v rámci služby může být poskytovatelem odloženo. Informace uložené uživatelem v rámci služby, mohou být poskytovatelem kdykoliv odstraněny.
 7. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.
 8. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).
 9. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5. Využívání služby

 1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
  1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
  2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
  3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
 3. Není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak, uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je reklamního či propagačního charakteru. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jiné hromadné zprávy. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.
 4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další osoby užívající službu či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
 6. Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby uživatelem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá uživatel. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
 7. Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
 8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
 9. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6. Licenční ujednání

 1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „chráněné dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením chráněného díla v rámci služby poskytovateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva chráněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.
 2. Licence k chráněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování chráněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence ke chráněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k chráněnému dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení, a to od okamžiku uložení nebo šíření chráněného díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci k chráněnému dílu využít.
 3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn chráněného díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému chráněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět chráněné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné chráněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění.
 4. Ustanovení čl. 6.1 až čl. 6.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na ty případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem či právem na ochranu osobnosti.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Služba je poskytována bezúplatně, není-li výslovně poskytovatelem stanoveno jinak. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
 2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
 3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chován ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 12.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.6).

8. Ochrana osobních údajů uživatele

 1. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb a pro účely jednání o této smlouvě plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Svolení k zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službou nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.
 2. Uživatel je při návštěvě stránky www.chovzvirat.cz dotázán na možnost udělení souhlasu s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. Nastavení cookies může uživatel měnit kdykoli podle své volby buď nastavením svého prohlížeče nebo změnou preferencí v patičce webu.

10. Trvání smlouvy o poskytování služeb

 1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Uživatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb kdykoli vypovědět, a to písemným sdělením učiněným vůči poskytovateli na adresu jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu (čl. 12.6). Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení poskytovateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 3. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 4. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 6.

11. Doručování - právní jednání

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
 2. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:
  1. Příloha č. 1 – Pravidla diskuze, inzerce a chatu.
 5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@chovzvirat.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023.