Aktuálně: 4 358 inzerátů188 469 diskuzních příspěvků17 939 uživatelů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Fyzická osoba Ing. Lubomír Pokorný, bytem Vranín 66, 675 44 Lesonice, IČO 74424530, neplátce DPH (dále jen “Provozovatel”) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami se zpracováním osobních údajů (dále jen “Zásady”).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Provozovatele www.chovzvirat.cz (dále jen “Webové stránky”), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu s Provozovatelem či nikoliv (dále jen „Subjekty údajů„).

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj„).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.   
 

2. Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Provozovatele zpracovává Provozovatel IP adresu a Osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu je Subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na Webových stránkách. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem, jakožto Správcem údajů, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu.

Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel bude dále uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

V případě, že Subjekt udělil Provozovateli souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, zpracovává Provozovatel údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace. Obchodní sdělení správců mohou obsahovat i nabídky zboží a služeb třetích stran. Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Toto zpracování je pro Subjekty údajů zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

3. Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci Provozovatele jsou Osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj Webových stránek a v případech, kdy mu k tomu Subjekty údajů udělily souhlas. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví Subjekty údajů prostřednictvím formulářů na Webových stránkách Provozovatele zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb.

4. Doba uchovávání údajů

Provozovatel Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 15 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

5. Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládají Webové stránky prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na Webových stránkách a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu.

6. Zpracování videa

Uživatelé Webových stránek mohou pomocí formulářů vkládat videosoubory prostřednictvím služby Youtube společnosti Google.

Podmínky poskytování služeb – Youtube, Zásady ochrany osobních údajů Google.

7. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní údaje

Kontaktní osobou Provozovatele pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Ing. Lubomír Pokorný, email: info@chovzvirat.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2019.