Aktuálně: 7 836 inzerátů143 528 diskuzních příspěvků17 303 uživatelů

Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů

Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů
Ing. Zbyněk Pokorný 07.03.2015, 20:00
1 925 8 minut čtení

Konec roku je mezi chovatelskými svazy a sdruženími tradičně spojen se zveřejněním dosažených výsledků užitkovosti zvířat a vyhodnocením chovatelských soutěží. Ani Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR není v tomto výjimkou a ve dnech 11.-12. prosince 2014 se chovatelé a příznivci tohoto plemene sešli již na 15. setkání, které se uskutečnilo na Seči.

Seminář zahájil předseda Svazu inženýr Karel Horák, který také celým programem provázel. Hned v úvodu promluvil ředi­tel Svazu doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. Zmínil se především o akti­vitách a aktuálních úkolech Svazu.

V letošním roce byl Svaz hlavním organizátorem národního Holštýnského šampionátu v Lysé, kde byla prezentována kolekce před­stavující špičku z republiky. Také se intenzivně několik let věnují problematice genomických ple­menných hodnot. Cílem je validace znaků produkce Interbullem v září 2015 a s tím je spojeno umožnění přepočtu zahraničních býků na podmínky ČR. Další významnou otázkou zůstává problematika dokončení ozdravovacího programu od IBRu. Pozitivní zvířata jsou cca ve 130 stádech, přičemž v 9 stádech byla zazname­nána reinfekce.

Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů

Pustit krávy „na čerstvý vzduch" se vyplatí

Zootechnickou práci v AGRASU Bohdalov představil inženýr Vladimír Musil. Společnost hospodaří na 1281 ha zemědělské pudy, cel­kem chová 1630 ks skotu (z toho 805 dojnic). Průměrná užitkovost je na úrovni 12 943 kg mléka při 3,69% tuku a 3,28% bílkovin. Využívají zde zajímavou metodu pro detekci říje a monitorování zdravotního stavu. Jde o systém SCR Heattime. Tato technolo­gie funguje na principu zjišťo­vání délky přežvykování. Zatímco zdravá kráva přežvykuje zhruba 8-9 hodin denně, při zdravot­ních problémech a také v době říje dochází k výraznému zkrá­ceni této doby. Díky SCR Heat­time lze zaznamenat u krávy např. mastitidu ještě dříve, než se na zvířeti klinicky projeví. V kombinaci se sledováním aktivity pak jde o velmi spolehlivou detekci říje s úspěšnosti vyhledávání říjících se kusů cca 90 %.

Na setkání nemohl chybět ani příspěvek týkající se aplikace SZP a dotační podpory na rok 2015. Přítomným jej představil vice­prezident Agrární komory ČR, Ing. Bohumil Belada. Pro naši

republiku je schválena základní podpora 3 510,- Kč/ha. V rámci článku 34 (dobré životní pod­mínky zvířat) mohou chovatelé skotu počítat s podporou na zvětšení lehacího prostoru, ochranu proti ektoparazitům, podestýlání přírodním materiálem či výběhy pro suchostojné krávy (minimálně po dobu jednoho měsíce musí mít zvířata zajištěný přístup ven). Celkem je pro dojný skot vyčleněno zhruba 400 mil. Kč a výše jednotlivých dotací bude záležet jednak na aktuálním kurzu Eura a také na tom, pro kolik zvířat se dotace nakonec rozdělí. Podle odhadu inženýra Belady by to mohla být přibližně polovina chovaných kusů a v tom případě by pak podpora činila zhruba 2 000,- Kč na krávu.

Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů

Příjem sušiny a laktační den - důležité faktory

Následoval veterinární blok, který zahájil MVDr. Václav Osička informacemi o paratuberkulóze. Toto chronické onemocnění trávicího traktu přežvýkavců se projevuje především snížením užitkovosti, průjmy a úbytkem na hmotnosti zvířete. Inkubační doba je obvykle 2 až 5 let, ale výjimečně může dosáhnout až 15 roků. Zatímco eropská komise se od tohoto onemocnění v podstatě distancovala a nebude schvalovat na PTB ozdravovací plány ani na ně přispívat. Česká republika je jedinou zemí v EU, kde existuje oznamovací povinnost při podezření na tuto nákazu. Závěrem své prezentace pan doktor doporučil chovatelům několik opatření, přičemž jako nejdůležitější označil napájení telat prvotelek výhradně kolostrem od vlastních matek.

Veterinární lékař Ivo Paulík začal své vystoupení informo­váním o cenách mléka. V říjnu 2014 se cena za litr u nás pohy­bovala zhruba na úrovni 8,95 Kč. Například v Německu to bylo 9,66 Kč, ve Francii 10,12 Kč, v Bel­gii 9,15 Kč, na Slovensku 8,93 Kč, v Polsku 8,15 Kč. Nejvyšší cena mléka je ve Finsku (12,14 Kč), a to především proto, že zde prakticky působí jen jedna jediná mlékárna. Pan doktor pak pokračoval přednáškou o příjmu sušiny ve vztahu ke kvalitě objemných krmiv. Příjem sušiny (DMI) je klíčovým faktorem ke zvýšení nebo zabezpečení energie a působí na něj mnoho vlivů - nižší je především v rané laktaci a také u prvotelek.

O laktačním rozložení stáda, i jakožto faktoru úrovně produkce zdraví, promluvil MVDr. Ond­řej Bečvář. Efekty, které ovlivňují úspěch mléčného stáda, jsou pře­devším ustájení (welfare), úro­veň výživy, genetika a manage­ment stáda. Pro chovatele je velice důležité vědět, v jakém laktačním dnu (LD) se nachází jeho stádo, přičemž čím nižší laktační den, tím lépe. Pokud je skupina doj­nic ve fázi nad 160 LD, dochází u každé krávy k poklesu v pro­dukci přibližně o 77g každý den. Laktační den lze ovlivnit strate­gií zapouštění - je nutné sledovat, kolik % inseminaci je provedeno nad 200 den laktace. Čím vyšší je tento podíl, lim větší je i riziko komplikací.

Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů

Nejlepší nakonec

Vrcholem semináře byla prezen­tace výsledků KU a především vyhodnocení chovatelské sou­těže v podání inženýra Ladislava Vondráška a ing. Aleše Bychla. V roce 2014 bylo v KU zařazeno 356 825 dojnic všech plemen, což je o něco více, než v předcho­zích letech. Potěšující je také fakt, že se zvyšuje užitkovost a zkra­cuje se mezidobí. Co se holštýnského plemene (včetně kříženek) týče, bylo v letošním roce celkem 164 475 uzávěrek a průměrná užit­kovost dosáhla 9 372 kg mléka při 3,79% tuku a 3,32% bílkovin. Délka mezidobí činila 414 dní. Nejlepší stájí dle produkce kilo­gramů tuků a bílkovin (více než 400 uzávěrek) byla vyhlášena již zmíněná společnost AGRAS Bohdalov a.s. V kategorii 201 až 400 uzávěrek zvítězila ZOD Lešná, ve skupině 71 - 200 si prven­ství odnesla Naděžda Boháčková z Náklova a v počtu uzávěrek 5 až 70 byl nejlepší Radomír Vyjídáček z Vyšehorek. Podniky byly srov­návány také dle celkové známky za exteriér. V tomto případě se v kategorii nad 200 hodnocených kusů na prvním místě umístilo Agro, družstvo Záhoří. Ve skupině 100 až 199 krav zvítězila ZS Ostřežím, a.s., v kategorii 20 - 99 hod­nocených kusů vyhrála ZF „Rol­nička“, Lipanovice a ve skupině pod 20 hodnocených kusů byl nejlepší chov inženýra Radka Cihláře v Milošovicích. V soutěži o krávu s nejvyšší produkcí tuku a bílkovin za uzavřenou laktaci zvítězily reprezentantky AGRA Brtnice, a.s. (1. laktace) a AGRAS Bohdalov, a.s. (2. a vyšší laktace). Nejvyšší celoživotní užitkovosti (za ukon­čeně laktace k 31.10.2014) dosáhla dojnice Máša ze ZF „Rolnička“ a to úctyhodných 157 989 kg, které „zvládla“ během 13 laktací. Vyhlá­šeni byli také TOP čeští prověření býci, kteří se v roce 2014 umís­tili v TOP 50. Jsou jimi MARDEN ET, MONACO ET, IMALIT ET, IMAN, NOMARE ET, LURPH ET a NALINO.

Cen, plaket a diplomů se předá­valo mnoho a chovatelé je přebírali přímo z rukou samotného před­sedy Svazu pana docenta Motyčky. Ten také celý seminář zakončil, poděkoval přítomným za hojnou účast a pozval je na připravené občerstvení i neformální chova­telskou besedu. Ani v příštích roč­nících se jistě nemusí pracov­níci Svazu obávat, že by o tradiční seminář nebyl zájem. Holštýn­ské dojnice představují téměř 59% populace krav u nás. A z potěšují­cích výsledků, které během odpo­ledne zazněly, lze vytušit, že ani v budoucnu se nemusí černostrakatí přežvýkavci obávat, že by je z tohoto „monopolu“ snad jiné plemeno sesadilo.

 Autorka: Ing. Petra Zejdová, Ph.P.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat